Pagpapatawad sa kapwa

Kaya bakit natin iisiping higit ang inaasahan Niya sa atin. At ang bawat namamatay ay namamatay para sa Panginoon. Ang talinghaga ni Hesus sa Mateo Ang magpatawad sa isang taong hindi humihingi ng kapatawaran ay parang imposible.

Turuan natin ang ating mga alagad na tunay na magmahalan sa pamamagitan ng palagiang mahabaging pagpipigil, mahinahong paghaharap kung kinakailangan, karagdagang paghaharap sa tulong ng iba kung kinakailangan, at pagpapatawad kapag hiningi.

At nakukuha pa ninyong magmalaki. Insulto ito sa kapangyarihang nagpapabago-ng-buhay na ebanghelyo ni Jesu Cristo.

Kung gayon, walang nakakaalam, lalo na ang mga pastor, kung paano sila namumuhay, at mga hindi banal na tao ay patuloy na nagdadala ng mantsa sa dinadaluhan nilang iglesia. Napakahirap talagang patawarin ang mga may kasalanan laban sa atin.

Naawa ako sa iyo. Dapat nating tangkaing tunawin ang kanilang pagkasuklam sa pamamagitan ng ating pag-ibig, iigpawan ng mabuting gawa ang kasamaan.

Paghaharap, Pagpapatawad at Muling Pagkakasundo

Higit na mainam ito kaysa huwad na pagpapatawad na hindi nagdadala ng tunay na paghilom ng nasirang mga ugnayan. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, dapat rin nating patawarin sa ganoong paraan ang ating kapwang nagkasala laban sa atin. At magsikap tayong sundin ang Panginoon sa bawat aspekto upang panatilihing malinis at banal ang Kanyang iglesia, isang papuri sa Kanyang pangalan.

Ang kapatawaran ay madaling ibigay sa mga taong humihingi ng kapatawaran at nagsisisi. Naawa ako sa iyo. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Isinailalim ni Jose ang kanyang mga kapatid sa sunud-sunod na pagsubok sa loob ng isang tao upang pilitin silang magsisi.

Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iyan ay hindi mainam na palagay kung titingnan natin ang sinasabi ng Biblia.

Itinuring nila Siya na isang karaniwang kriminal na parurusahan. Ang hindi pagpapatawad sa kapwa ay pagpapakita ng sama ng loob, kapaitan ng damdamin at pagtatanim ng galit, mga katangian na hindi dapat makita sa mga tunay na Kristiyano.

Sa pamamagitan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo sa ating kapwa, pinapairal natin sa lahat ng dako ang habag at kagandahang-loob ng Diyos. Tandaan na ayaw ni Jesus na magalit tayo sa isang kapwa mananampalataya tingnan ang Mt.

Paggawa ng Mabuti sa Kapwa

Pitong beses po ba. Isang Karaniwang Problema A Common Problem Sa mga iglesiang institusyunal, karaniwang nilulutas ng mga tao ang hindi nila pagkakaunawaan sa pag-alis sa iglesia at pagpunta sa iba, kung saan ang pastor, na gustong palakihin ang kanyang kaharian ano man ang mangyari, at walang ugnayan sa iba pang pastor, at tinatanggap ang mga taong ito at aayunan sila habang nakikinig sa kanilang kuwento.

Ang pagpapatawad sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin na hindi natin hinaharap ay nagreresulta sa dalawang bagay: Kung mahal natin ang isang tao, hindi natin ilalantad ang kanyang mga kasalanan; itatago natin ang mga ito.

Ang nais ituro ni Hesus, magpatawad katulad ng ginagawang pagpapatawad ng Diyos. Kung hindi natin sila mapapatawad, taimtim na ipinangako ni Jesus na hindi tayo patatawarin ng Diyos tingnan ang Mt. At karaniwan, lilipas lang ang ilang buwan o taon ay muling aalis ang nasaktang tao, na tinanggap sa kanilang iglesia ng nasabing mga pastor upang humanap ng ibang iglesia, dahil muling nasaktan.

May mga tao rin kasi na matagal bago makaunawa.

“Pagpapatawad” Eureka C. Bianzon

Hayaang magsumikap siya at maging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Ano ang ginawa ng alipin sa nagkakautang sa kanya. Ano ang mga pagkakataong iniaalok ng Relief Society sa kababaihan para gumawa ng mabuti sa kapwa.

Hanggang sa lumipas na ang maraming taon at hindi na magkakilala. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Tunay na mahal ng Diyos ang mga taong nagkakasala at ibinibigay ang kanyang mga mahabaging kamay sa pag-aalok ng kapatawaran nila.

Pagpapatawad sa Iba

Iinit lamang ang ating mga ulo kapag nakatagpo natin ang ating mga kagalit. Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?” Sa madaling sabi, ang kinahabagan ay kailangan ding magpakita ng habag sa iba. Kung tutuusin, ang halagang pinatawad ng hari ay napakalaki kumpara sa ipinagmakaawa nung isang alipin.

Kaya nga wala naman talagang mawawala sa kanya kung pinagbigyan na lamang sana niya ang. At sa mga pagkakamaling yaon, hindi maiiwasan na may masaktan.

Minsan, ang sakit ay nauuwi sa tampo na kalauna’y magiging galit. May mga pagkakataon gaya na lamang ng sa pagkakaibigan ay nakakaroon ng tampuhan. Pagpapatawad ang paksang nais isalungguhit ng mga Pagbasa ngayong Linggo.

Ito ay isang mahalagang birtud para sa bawat Kristiyano. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, nagpapakita tayo ng awa't pag-ibig sa ating kapwa na nagkamali laban sa atin. Isinugo tayo sa mundo upang gumawa ng mabuti sa kapwa; at sa paggawa ng mabuti sa kapwa gumagawa tayo ng mabuti sa ating sarili.

Dapat natin itong panatilihin sa ating isipan, ang lalaki kaugnay ng kanyang asawa, ang babae kaugnay ng kanyang asawa, ang mga anak kaugnay ng kanilang mga magulang, at ang mga magulang kaugnay ng.

Kung may nagkasala sa iyo, forgive and forget. And move on. * * * May isa akong natutunan sa spiritual search ko: Na kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong kapwa ay mangyayari sa iyo. Kung masama ang hinahangad mo sa iyong kaaway gaya ng, Sana y magkasakit siya ganoon ang mangyayari sa iyo.

Ang Pagpapatawad sa Konseptong Filipino Kapag ang “Pagpatawad” ang narinig ng isang tao o maging itoy isang punto ng pag aaral para sa nakakarami, ang karaniwang naiisip ay isang konsepto ng Relihiyon.

Sapagkat dito madalas na talakayin ang Pagpatawad ayon sa turo ng Bibliya at ano ang nais iparating na Diyos sa atin ukol dito.

Pagpapatawad sa kapwa
Rated 4/5 based on 50 review
Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin?